07/05/2013

THIẾT KẾ SOLIDWORKS (PART).

1.Lệnh đùn (Extrude).http://www.youtube.com/watch?v=sXr2WUO3PcA
http://www.youtube.com/watch?v=gTqbFgEppKY


2. Lệnh đùn cắt (Extrude cut)


3. Lệnh Swept.


4. Lệnh Swept cut.

5. Lệnh Revolve.


6. Lệnh revolve cut.


7. Lệnh Loft.8. Lệnh Loft cut.


9. Lệnh tạo lổ trong solidworks. (Hole wizard).


10. Lệnh Fillet trong solidworks.


11. Lệnh Fillet và Chamfer trong solidworks.


12. Lệnh tạo gân (Rib) trong solidworks.


13. Lệnh Draft tạo vuốt trong solidworks.


14. Lệnh Shell tạo thành mỏng trong solidworks.


15. Lệnh Wrap trong solidworks.


16. Lệnh Dome trong solidworks.


17. Lệnh đối xứng (Mirror trong solidworks.

18. Lệnh Freeform trong solidworks.


19. Lệnh Deform trong solidworks.


20. Lệnh Indent trong solidworks.

21. Lệnh Flex trong solidworks.


21. Lệnh Split trong solidworks.

22. Mounting Boss trong solidworks.

23. Snap hook and groove trong solidworks.

24. Vent trong solidworks.


25. Extrude surface trong solidworks.


26. Surface revolve trong solidworks.

27. Surface sweep trong solidworks.

28. Loft surface trong solidworks.

29. Boundary surface trong solidworks.

30. Planar surface trong solidworks.

Không có nhận xét nào:

KHÍ NÉN CƠ BẢN - BÀI SỐ 2